گزارشی از فعالیت های کانونهای شورشی و نیروهای مقاومت

کانون‌های شورشی در شهرهای میهن اقدام به شعارنویسی و نصب بنر و چسباندن تراکت در تحریم نمایش انتخابات رژیم کردند و این‌گونه رأی خود و مردم ایران را که همانا سرنگونی است را پیشاپیش به حساب رژیم پا به گور واریز کردند تا نشان دهند که تنها راه‌حل سرنگونی تمامیت این رژیم است و بین مردم ایران و این دیکتاتوری قرون‌وسطایی یک دریا خون قرار گرفته است.