سخت است عقوبت شمایان

 

ای مایۀ رنج و درد و ماتم
سایه ت ز سرِ جهانِ ما کم

گشت از تو فزون فلاکت خلق

بی وقفه و هر زمان و هر دَم

هر لحظه تنفست بر این خاک
ویروس کُشنده ای چنان سَم

خونریز و شقی و غیر از اینها
غارتگر و فاسد و دغل هم

سرمنشأ ظلم و جور و بیداد
معنای تمامِ ننگ عالم

عظمای رذالتِ وحوشی
ای ظلمتِ بیکرانِ اعظم

سخت است عقوبت شمایان
مزدور و سپاهی و معمم

بیدادگر عاقبت ندارد
پیدا و نهان و هم مسلّم

تنها رَه مانده پیش رویت
راهیست به جانبِ جهنّم

با مرگ تو ای پلیدِ سفّاک
ویرانه وطن رها و خرّم

از نای تو بردمد فقط جنگ
ای قاتل و خصمِ نوعِ آدم

بربند دهانِ شوم خود را
ای مایۀ رنج و درد و ماتم